Close
Крематориум в Пловдив

Общи условия

I. Информация относно дейността и услугите, предоставяни от Послаников Брадърс ООД (Крематориум Пловдив)

1. Презентация и история

Послаников Брадърс ООД е семейна фирма, която дълги години се посвещава в изграждането, оборудването и функционирането на Крематориума и на Траурния комплекс в град Пловдив. В сградата, освен помещенията за кремация, има обособена зала за поклонение, хладилна камера, магазин за урни, а така също е изградена и колумбарийна ниша. Общата площ на комплекса е 8 400 квадратни метра.

2. Оборудване на Крематориум Пловдив

Разполагаме с два броя нови кремациони пещи, които са изградени по съвременна технология и отговарят на всички международни и европейски критерии за качество и безопасност. Монтираните съоръжения са дело на български инженери с дългогодишен опит в изграждането на инсинератори.

3. Видове услуги

Основните видове услуги, които предлага Крематориум Пловдив, са следните:

3.1. Кремация: – стандартна кремация до 8 дни; – бърза кремация до 24 часа; – експресна кремация до 6 часа;

3.2. Богат избор на урни.

3.3. Транспортни услуги: – транспортиране на тленните останки до крематориума; – връщане на урната с праха на покойника до адрес. 2

3.4. Колумбарийни стени. Комплексът предлага закупуване на урнова ниша за вечни времена.

3.5. Съхранение на тленните останки в хладилна камера.

3.6. Отдаване на ритуална зала за поклонение.

3.7. Възможност за наблюдение на кремацията в специално изградена за целта зала.

3.8. В случай, че определена транспортна услуга се извършва от Крематориум Пловдив, което изрично следва да бъде уговорено и заплатено допълнително, то до момента на предаването, рискът и отговорността са за негова сметка.

3.9. Крематориум Пловдив предлага и други допълнителни услуги във връзка с кремацията, урнополагането, урносъхранението, транспортирането на тленните останки на покойника, както и други услуги, свързани с дейността на крематориума, които подлежат на допълнително уговаряне.

Цените на всички услуги са посочени в ценоразпис, който е на разположение в Крематориум Пловдив, както и могат да бъдат намерени в рекламните материали и брошури на Послаников Брадърс ООД.

II. Права и задължения на клиентите, близки и роднини на покойника

1. Близките и роднините, възложили кремацията на покойника имат следните задължения:

1.1. Лично или чрез лицето, предоставящо траурни и погребални услуги да предоставят всички необходими документи за извършване на кремацията, посочени в п. IV на общите условия.

1.2. Да попълнят и подпишат декларация по образец, която можете да изтеглите тук и с подписването, на която страните се съгласяват, че приемат настоящите общи условия.

1.3. Получаване на погребалната урна с праха на покойника:

 • Близките и роднините са длъжни да получат праха на покойника или да осигурят получаването му от съответния гробищен парк не по- късно от 14 дневен срок от транспортирането на тленните останки в Крематориум Пловдив. При неизпълнение на това задължение, прахът от непотърсени урни в срок от 30 дни се заравя в определени урнови гробове на територията на гробищния парк или гробището, като всички допълнителни разноски и възнаграждения за това са за сметка на близките и роднините на починалия;
 • Получаването на праха на покойника се удостоверява писмено с разписка, подписана от близките и роднините, възложили кремацията;
 • В случай, че покойникът е страдал от опасна болест да уведомят Крематориум Пловдив за това;
 • Близките и роднините на покойника или лицето, предоставящо траурни и погребални услуги следва да отстранят всички опасни метални, взривни или други забранени предмети преди кремацията на покойника;

1.4. В случай, че близките и роднините на покойника ще изнасят погребалната урна извън пределите на страната, са длъжни предварително при подписване на декларацията, изрично да заявят това. След което Крематориум Пловдив се задължава да осигури необходимото разрешение от съответните здравни власти, позволяващо изнасянето на погребалната урна извън пределите на Република България. Тази услуги се заплаща допълнително, съгласно определеното от Крематориум Пловдив възнаграждение.

1.5. Близките и роднините на покойника са длъжни да заплатят своевременно, посочените в ценоразписа на Крематориум Пловдив суми, представляващи цена на заявените и възложени услуги.

1.6. Близките и роднините на покойника са длъжни да оказват нужното съдействие във връзка с изпълнението на предоставяните от Крематориум Пловдив услуги. 2. Близките и роднините, възложили кремацията на покойника имат следните права:

 • Да получат качествено, професионално и точно изпълнение на предоставените от Крематориум Пловдив услуги.
 • Да получат конфиденциално и професионално отношение, съответстващо на приложимите международноустановени морални и етични норми.
 • При получаване на урната с праха на покойника, Крематориум Пловдив издава удостоверение за извършената кремация.

III. Права и задължения на лицата, предоставящи траурни и погребални услуги

 1. Лицето предоставящо траурни и погребални услуги е длъжно да транспортира покойника до Крематориум Пловдив за кремация съгласно законно установените срокове и изисквания.
 2. Да осигурят съхраняването на тленните останки съгласно нормативните изисквания.
 3. Да осигурят всички необходими документи, посочени в п. IV.
 4. Отговарят солидарно за задълженията на близките и роднините пред Послаников Брадърс ООД във връзка с извършването на кремацията.
 5. В случай, че покойникът е страдал или починал вследствие на холера, чума, петнист тиф, коремен тиф, антракс, туберкулоза (с бацилоотделяне), кримска хеморагична треска с бъбречен синдром и полиомиелит или от установено ново, непознато опасно заразно заболяване, се задължават покойникът да бъде поставен и транспортиран до Крематориум Пловдив в плътно затварящи се полиетиленови чували, поставени в плътно затворени дървени ковчези, облицовани отвътре с ламарина, дъното на които се посипва с хлорсъдържащ биоцид, разрешен за употреба от министъра на здравеопазването.
 6. Подписват декларацията, издавана от роднините и близките на покойника, посочена в п. IV.
 7. В случай на неверни или подправени документи относно допускането и разрешението за извършване на кремация, отговарят солидарно във връзка с всички причинени от това имуществени вреди.

IV. Необходими документи

 1. Смъртен акт;
 2. Разрешение за кремация;
 3. Декларация по образец, която можете да изтеглите тук и с подписването, на която страните се съгласяват, че приемат настоящите общи условия;
 4. Разрешение за превозване на кремираните тленни останки, съхранявани в урна, извън пределите на Република България /само при изрично договаряне с Крематориум Пловдив за извършването на подобен вид услуга/;
 5. Документи за роднинска връзка с покойника;
 6. Други документи, установяващи отношенията между покойника и близките му, с които последните имат правото да получат погребалната урна с праха му.

V. Препратки и правна информация

WEB & SEO E & M DESIGN